Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków nieruchomych 
Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków ruchomych 
Wniosek o wydanie pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich, trwałe przeniesienie lub inne działania przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków woj. małopolskiego 
Wniosek o wydanie pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym położonym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków województwa małopolskiego

Wniosek o wydanie pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac  budowlanych, konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków województwa małopolskiego

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na wywóz zabytku za granicę
Wniosek do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku o wpisanie zabytku do rejestru zabytków nieruchomych lub jego otoczenia województwa małopolskiego 
Wniosek do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku o wpisanie zabytku do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego 
Wniosek o wpis do rejestru zabytków samochodu
Wniosek o wydanie opinii wstępnej umożliwiającej sprowadzenie pojazdu
Wniosek do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie wytycznych - zaleceń konserwatorskich 
Wniosek o wydanie zaświadczenia na wywóz za granicę przedmiotu
Zaświadczenie na wywóz za granicę
Zaświadczenie o prawidłowym utrzymaniu i konserwacji zabytku
Zaświadczenie o wartościach kolekcjonerskich pojazdu