UWAGA!

Zmiana nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Krakowa, właściwego do dokonywania opłat skarbowych.

Aktualny nr rachunku: PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

POZWOLENIE DOT. ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH I RUCHOMYCH

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rej. zabytków woj. małopolskiego

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa małopolskiego

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rej. zabytków woj. małopolskiego

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rej. zabytków woj. małopolskiego

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienia zabytku ruchomego

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rej. zabytków woj. małopolskiego

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rej. zabytków woj. małopolskiego

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

 

 

WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW nieruchomych i ruchomych

Wniosek o wpisanie zabytku do rej. zabytków nieruchomych

Pouczenie o skutkach wpisu do rej. zabytków nieruchomych

Wniosek o wpisanie zabytku ruchomego do rej. Zabytków

Pouczenie o skutkach wpisu do rej. zabytków ruchomych

 

PODZIAŁ ZABYTKU, ZMIANA PRZEZNACZENIA LUB SPOSÓB KORZYSTANIA

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

 

POZWOLENIE DOT. ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Wniosek o wydanie pozwolenie MWKZ na prowadzenie badań archeologicznych

Wniosek o wydanie pozwolenie MWKZ na poszukiwanie zabytków

 

POZWOLENIE DOT. ZABYTKOWEJ ZIELENI 

Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich, w tym wykonania prac pielęgnacyjnych przy zabytkach będących parkami albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków województwa małopolskiego

Wniosek o wydanie zezwolenia MWKZ na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków województwa małopolskiego

 

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKÓW O WYDANIE POZWOLENIA

Druk oświadczenia o wydanie pozwolenia sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

Druk oświadczenia w sprawie wydania pozwolenia na prace konserwatorskie i roboty budowlane

Druk oświadczenia w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Druk oświadczenia w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane i przemieszczenie zabytku nieruchomego

 

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich

 

WNIOSKI POZOSTAŁE

Oświadczenie o nie odwoływaniu się od treści pozwolenia lub decyzji MWKZ

Wniosek o udostępnienie treści teczek obiektowych oraz dokumentacji znajdujących się w posiadaniu WUOZ w Krakowie

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Zaświadczenie o nabyciu w drodze spadku praw do zabytku

Zaświadczenie stwierdzającego prawidłowe utrzymanie i konserwacje zabytku

 

WYWOZY DZIEŁ SZTUKI ZA GRANICĘ

Pozwolenie jednorazowe na stały wywóz

Pozwolenie jednorazowe na czasowy wywóz zabytku

Pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz

Pozwolenie wielokrotne ogólne na czasowy wywóz

Wniosek o wydanie danych wskazujących na czas powstania zabytku

Oświadczenie o własności zabytku

 

EWIDENCJA ZABYTKÓW TECHNIKI

Wniosek o dokonanie wpisu samochodu do Woj. Ewidencji Zabytków Techniki

Zarządzenie nr 13 /2017 strona 1
Zarządzenie nr 13 /2017 strona 2

 

 

Pliki w formacie PDF. Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF służy np. program Adobe® Acrobat® Reader™ .