UWAGA!

Zmiana nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Krakowa, właściwego do dokonywania opłat skarbowych.

Aktualny nr rachunku: PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

I. POZWOLENIE DOT. ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH I RUCHOMYCH

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rej. zabytków woj. małopolskiego
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rej. zabytków woj. małopolskiego
 3. Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienia zabytku ruchomego
 4. Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rej. zabytków woj. małopolskiego
 5. Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rej. zabytków woj. małopolskiego
 6. Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

 

II. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW nieruchomych i ruchomych

 1. Wniosek o wpisanie zabytku do rej. zabytków nieruchomych
 2. Pouczenie o skutkach wpisu do rej. zabytków nieruchomych
 3. Wniosek o wpisanie zabytku ruchomego do rej. Zabytków
 4. Pouczenie o skutkach wpisu do rej. zabytków ruchomych

 

III. PODZIAŁ ZABYTKU, ZMIANA PRZEZNACZENIA LUB SPOSÓB KORZYSTANIA

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

 

IV. POZWOLENIE DOT. ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

 1. Wniosek o wydanie pozwolenie MWKZ na prowadzenie badań archeologicznych
 2. Wniosek o wydanie pozwolenie MWKZ na poszukiwanie zabytków

 

V. POZWOLENIE DOT. ZABYTKOWEJ ZIELENI 

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia MWKZ na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich, w tym wykonania prac pielęgnacyjnych przy zabytkach będących parkami albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków województwa małopolskiego
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia MWKZ na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków województwa małopolskiego

 

VI. OŚWIADCZENIA DO WNIOSKÓW O WYDANIE POZWOLENIA

 1. Druk oświadczenia o wydanie pozwolenia sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
 2. Druk oświadczenia w sprawie wydania pozwolenia na prace konserwatorskie i roboty budowlane
 3. Druk oświadczenia w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
 4. Druk oświadczenia w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane i przemieszczenie zabytku nieruchomego

 

VII. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

 1. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich

 

VIII. WNIOSKI POZOSTAŁE

 1. Oświadczenie o nie odwoływaniu się od treści pozwolenia lub decyzji MWKZ
 2. Wniosek o udostępnienie treści teczek obiektowych oraz dokumentacji znajdujących się w posiadaniu WUOZ w Krakowie
 3. Wniosek o udzielenie informacji publicznej
 4. Zaświadczenie o nabyciu w drodze spadku praw do zabytku
 5. Zaświadczenie stwierdzającego prawidłowe utrzymanie i konserwacje zabytku

 

IX. WYWOZY DZIEŁ SZTUKI ZA GRANICĘ

 1. Pozwolenie jednorazowe na stały wywóz
 2. Pozwolenie jednorazowe na czasowy wywóz zabytku
 3. Pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz
 4. Pozwolenie wielokrotne ogólne na czasowy wywóz
 5. Wniosek o wydanie danych wskazujących na czas powstania zabytku
 6. Oświadczenie o własności zabytku

 

X. EWIDENCJA ZABYTKÓW TECHNIKI

 1. Wniosek o dokonanie wpisu samochodu do Woj. Ewidencji Zabytków Techniki
 2. Zarządzenie nr 13 /2017 strona 1
  Zarządzenie nr 13 /2017 strona 2

 

 

Pliki w formacie PDF. Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF służy np. program Adobe® Acrobat® Reader™ .